Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwelliant yn nifer y rhai sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

11 Ebrill 2016

Dangosodd arolwg chwaraeon a gynhaliwyd gan Chwaraeon Cymru bod 47 y cant o blant ysgol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wrth eu bodd gyda chwaraeon, sef cynnydd o saith y cant ers yr arolwg diwethaf yn 2013.

Mae’r dadansoddiad yn dangos bod 53 y cant o ddisgyblion ym mlynyddoedd ysgol tri i naw a 43 y cant o ddisgyblion ym mlynyddoedd saith i un ar ddeg wrth eu bodd gyda chwaraeon, sy’n golygu eu bod nhw’n gwneud ymarfer corff o leiaf dair gwaith yr wythnos.

Mae Ysgol Gynradd Garth yn un o’r rhai sydd wedi bod yn defnyddio canlyniadau'r arolwg chwaraeon ysgol i wella cyfranogiad.  Ar ôl dadansoddi canlyniadau arolwg 2013, datblygodd yr ysgol gynllun gweithredu o flaenoriaethau allweddol.

Dangosodd canlyniadau’r Arolwg Chwaraeon Ysgol welliant sylweddol ym mhob un o flaenoriaethau’r ysgol:

  • Mae 97 y cant o’r disgyblion bellach yn teimlo’n gyfforddus wrth gymryd rhan mewn ymarfer corff a gweithgareddau allgwricwlar.
  • Mae 100 y cant o’r disgyblion yn mwynhau gwersi Addysg Gorfforol.
  • Mae 90 y cant bellach yn teimlo’n hyderus i roi cynnig ar weithgareddau newydd.
  • Mae 99 y cant o’r disgyblion yn teimlo bod eu llais yn cael ei glywed yn dilyn sefydlu Cyngor Chwaraeon gweithredol.

Dywedodd Athro Arweiniol Addysg Gorfforol Ysgol Gynradd Garth, Caroline Harries : “Yn ystod yr adeg pan welwyd cynnydd yn nifer y plant oedd yn cymryd rhan mewn ymarfer corff, cafwyd cynnydd yn ffigyrau presenoldeb yr ysgol.

“Mae’r data yn awgrymu pan fo disgyblion yn chwarae rhan lawn, yn teimlo bod eraill yn gwrando arnynt, ac yn cymryd rhan weithredol mewn profiadau dysgu gwerthfawr, mae eu presenoldeb yn yr ysgol a’u cyrhaeddiad yn cyflymu ar yr un pryd.”

Ychwanegodd y Pennaeth Julie Thomas: “Drwy ddefnyddio’r arolwg chwaraeon ysgol fel pren mesur, rydym wedi gallu rhoi strategaethau ar waith i sicrhau bod ein disgyblion yn ystyried ymarfer corff fel rhan annatod o fywyd yn yr ysgol. Mae’n wych bod disgyblion yn mwynhau bod yn egnïol ac yn cael budd amlwg o hynny.”

Cyhoeddodd Chwaraeon Cymru ganlyniadau ei arolwg Oedolion Egnïol yn ddiweddar. Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dangos cynnydd o bump y cant dros gyfnod o ddwy flynedd , ac mae 41 y cant bellach wrth eu bodd gyda chwaraeon ac yn gwneud ymarfer corff o leiaf dair gwaith yr wythnos. Yn ôl y canlyniadau mwyaf diweddar, mae 27.5 y cant o bobl yn rhanbarth bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn aelodau o glwb chwaraeon ac mae 8 y cant wedi gwirfoddoli mewn chwaraeon y llynedd.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Mel Nott OBE : “Gwyddom fod cymryd rhan mewn chwaraeon a gwneud ymarfer corff yn rheolaidd yn helpu i fynd i’r afael â gordewdra ac yn hyrwyddo lles corfforol a meddyliol yn gyffredinol.

“Rydym ni’n gwneud ymdrech bob amser i ddarparu adnoddau a gwybodaeth i drigolion ynghylch pa mor bwysig yw bod yn iach ac yn egnïol. Mae ymchwil yn dangos bod 61 y cant o blant ysgolion cynradd yn cymryd rhan mewn chwaraeon allgwricwlar o leiaf unwaith yr wythnos.

“Mae ein gwasanaethau Chwaraeon, Chwarae a Lles Egnïol yn gweithio’n barhaus gyda phartneriaid i gynyddu’r niferoedd sydd wrth eu bodd yn cymryd rhan mewn chwaraeon o fewn ein bwrdeistref sirol a’r gobaith yw bydd y ffigyrau hyn yn parhau i gynyddu.”

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch cadw’n egnïol a phethau i’w gwneud, cysylltwch â’r gwasanaeth Chwaraeon, Chwarae a Lles Egnïol y Cyngor ar 01656 815215.

Last Updated: 19/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud