Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Cyngor yn addo peidio â sefyll o’r neilltu

08 Chwefror 2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi nodi Diwrnod Cofio’r Holocost 2016 mewn digwyddiad coffa arbennig i gofio dioddefwyr erledigaeth y Natsïaid a hil-laddiadau mwy diweddar.

Mewn partneriaeth â Choleg Penybont, cynhaliwyd y digwyddiad blynyddol yn Theatr Sony i wneud ymrwymiad diffuant a chyhoeddus i gofio’r miliynau a gafodd eu llofruddio yn yr Holocost ac yn yr hil-laddiadau yng Nghambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

Thema Diwrnod Cofio’r Holocost eleni yw ‘Peidiwch â sefyll o'r neilltu’ – o safbwynt hanesyddol yn ogystal ag edrych ar yr hyn y gallwch chi ei wneud nawr i beidio â sefyll o’r neilltu.

Dros y blynyddoedd, cafwyd enghreifftiau niferus o bobl a benderfynodd peidio â sefyll o’r neilltu. Pobl a safodd yn hytrach i helpu’r rhai a oedd yn cael eu herlid.

Cafwyd straeon y rhai a benderfynodd ‘peidio â sefyll o’r neilltu’ yn y digwyddiad i dynnu sylw at eu gweithredoedd dewr – roedd yr enghreifftiau yn cynnwys Frank Foley, Syr Nicholas Winton MBE, Janucsz Korczak a Miep Gies.

Eleni, arweiniwyd y seremoni gan Jack Davies a Phoebe Lewis o Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, a chafwyd dau berfformiad canu unawd gan fyfyrwyr celfyddydau perfformio Coleg Penybont, Olivia Hopper a Ceri-Anne Thomas.

Dangoswyd fideos hefyd o gynrychiolwyr y gymuned yn gwneud eu haddewidion i beidio â sefyll o’r neilltu a chaniatáu i weithredoedd o ragfarn, casineb ac erledigaeth ddigwydd. Yn ogystal, cafwyd cyflwyniad byr gan Gwmni Theatr ‘Taking Flight’ a ddangosodd drwy theatr bod sefyll o’r neilltu yn gallu arwain at ganlyniadau.

Suleman Hawas, Cadeirydd Mosg Abercynffig, oedd y siaradwr gwadd arbennig, a siaradodd am y posibilrwydd o hanes yn ailadrodd ei hun os bydd pawb yn sefyll o’r neilltu a gwneud dim i atal grwpiau eithafol megis ISIS.

Roedd y gwahoddedigion yn cynrychioli trawstoriad eang o’r gymuned, gan gynnwys yr heddlu, grwpiau crefyddol a chymunedol, gwleidyddwyr, ysgolion a myfyrwyr coleg.

Yn rhan o’r seremoni, darllenwyd y ‘Saith Datganiad o Ymrwymiad’ traddodiadol gan aelodau blaenllaw o'r gymuned, goleuwyd cannwyll goffa gan Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Richard Young, a chafwyd ugain eiliad o ddistawrwydd i gofio’r rhai a gollodd eu bywydau yn yr Holocost ac yn yr hil-laddiadau eraill yng Nghambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

Meddai Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Mel Nott: “Fel arwydd o barch a choffa, mae nodi Diwrnod Cofio’r Holocost yn hynod bwysig i’r cyngor, a nod ein digwyddiad blynyddol yw coffáu dioddefwyr, anrhydeddu goroeswyr ac ymrwymo i fynd i’r afael â rhagfarn, gwahaniaethu, a hiliaeth heddiw.

“Gellir defnyddio'r adegau ofnadwy yn ein hanes i greu cymdeithas sydd wedi’i seilio ar barch tuag at wahaniaeth, yn hytrach na chasineb. Ein her yw sicrhau bod profiad a geiriau dioddefwyr a goroeswyr yr Holocost a hil-laddiadau diweddarach yn parhau i lywio ein bywydau ni heddiw ac yn dod yn rhan arwyddocaol o'n dyfodol.

“Mae’n rhaid dysgu gwersi er mwyn herio a goresgyn casineb ac erledigaeth yn ein cymunedau, gan greu dyfodol mwy diogel sy’n seiliedig ar barch a dealltwriaeth. Mae’n rhaid i ni beidio â sefyll o’r neilltu a chaniatáu i hiliaeth, gwahaniaethu, homoffobia, allgau a throseddau casineb ddigwydd yn ein cymunedau.”

Yn ystod yr Holocost, a ddigwyddodd rhwng 1941 a 1945, lladdwyd chwe miliwn o Iddewon gan fyddin Hitler mewn getoau, achosion o saethu torfol, gwersyll-garcharau a gwersylloedd difodi.

Last Updated: 10/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud