Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ymddeol

31 Awst 2016

Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Mel Nott OBE, wedi cyhoeddi ei fwriad i ymddeol o wasanaeth cyhoeddus.

Ar ôl arwain yr awdurdod lleol am wyth mlynedd, bydd y Cynghorydd Nott yn rhoi’r gorau i’w swyddogaeth o fod yr arweinydd pan fydd y Cyngor yn cyfarfod ar 5 Hydref 2016, ac ni fydd yn sefyll yn yr etholiadau llywodraeth leol, sydd i’w cynnal yn 2017.

Meddai’r Cynghorydd Nott, a fydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 74 yn ddiweddarach eleni: “Bydd hyn yn gyfle i’r Grŵp Llafur benodi arweinydd newydd a fydd yn eu harwain yn yr etholiadau llywodraeth leol y flwyddyn nesaf.”

Daeth y Cynghorydd Nott yn gynghorydd am y tro cyntaf yn 1992 pan gafodd ei ethol i hen Gyngor Sir Morgannwg Ganol, ac ymuno ar ôl hynny â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 1996 yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol ledled Cymru. 

Pan fabwysiadodd yr awdurdod system Arweinydd a Chabinet yn 2002, penodwyd y Cynghorydd Nott yn Ddirprwy Arweinydd. Ar ôl hynny, cafodd ei ethol yn Arweinydd y Grŵp Llafur yn 2004, ac yn 2008 daeth yn Arweinydd yr awdurdod – ac mae wedi parhau yn y swydd bob blwyddyn ers hynny.

Gwasanaethodd y gymuned hefyd fel ynad am 25 mlynedd, ac yn 2013 cafodd OBE am ei wasanaeth i’r gymuned ac i lywodraeth leol.

Meddai’r Cynghorydd Nott: “Mae gwasanaethu fel arweinydd awdurdod lleol yn fraint anhygoel ac rwyf bob amser wedi ymdrin â’r swydd gyda’r difrifoldeb a’r ymroddiad sy’n ofynnol.

“Mae’n rhaid i arweinydd cyngor barhau i ganolbwyntio’n gadarn ar sicrhau bod yr awdurdod yn darparu gwasanaethau sydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl leol.

“Nid yw hon yn swydd hawdd i’w chyflawni, ac mae’n gofyn am lawer iawn o amser ac ymroddiad sy’n mynd ymhell y tu hwnt i’r diwrnod gwaith arferol. Mae hynny’n cael effaith sylweddol ar eich bywyd personol, ac mae gennyf le i ddiolch i’m teulu a’m ffrindiau am eu dealltwriaeth a’u hamynedd parhaus.

“Mae cynghorau yn gyfrifol am gymaint o wasanaethau, sy’n golygu eu bod yn effeithio ar fywydau pob un o’r trigolion. Felly, mae’n rhaid i arweinydd y cyngor gydweithio â’i gyd-aelodau a’i gyd-swyddogion i ddod o hyd i’r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddarparu gwasanaethau hanfodol er gwaethaf prinder cynyddol mewn adnoddau ariannol.

“Ar ôl arwain y cyngor am wyth mlynedd, credaf fy mod wedi cyflawni popeth y gallaf, fel arweinydd ac fel cynghorydd dros ward Sarn.

“Rwy’n dymuno canolbwyntio ar fy ymrwymiadau teuluol nawr a dangos fy niolch iddynt am eu cefnogaeth wrth i mi wasanaethu fel arweinydd y cyngor, fel cynghorydd ac fel ynad. Felly, er fy mod yn gyndyn i roi’r gorau iddi, rwyf wedi penderfynu gwneud hynny.

“Yn ystod fy amser fel Arweinydd, rwyf wedi cael cefnogaeth dda gan aelodau’r Cabinet, gan gyd-gynghorwyr a chan gyd-swyddogion y cyngor, a hoffwn gydnabod eu hymroddiad a’u proffesiynoldeb.

“Mae gwneud unrhyw swydd mewn llywodraeth leol yn anodd, ond rwyf wir yn credu bod cynghorau yn ffurfio rhan hanfodol o’r gymdeithas, ac yn aml, ni chydnabyddir cymaint yw eu cyfraniad i fywydau pobl ym mhob rhan o’r gymuned.

“Er y byddaf yn rhoi’r gorau i’m swydd o fod yr Arweinydd ar 5 Hydref, byddaf yn parhau i fod yr aelod dros ward Sarn hyd y cynhelir yr etholiadau llywodraeth leol y flwyddyn nesaf. Felly, hoffwn sicrhau fy etholwyr y byddaf yn dal i fod ar gael i’w cynrychioli nhw a’u buddion tan y bydd aelod newydd yn cael ei ethol.

“Mae wir wedi bod yn fraint cael cynrychioli ac ymladd dros les gorau yr ardal yr wyf wedi byw ynddi drwy gydol fy oes, fel arweinydd ac fel aelod o’r ward. Byddaf yn ddiolchgar am hynny am byth.”

Caiff arweinydd newydd ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ei ethol a’i gyhoeddi yng nghyfarfod y Cyngor ddydd Mercher 5 Hydref 2016.

Last Updated: 31/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud