Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A ddylai traffig ddychwelyd i rai o’r strydoedd i gerddwyr yn unig ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

31 Awst 2016

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar droed a allai weld traffig yn dychwelyd i rai o’r strydoedd i gerddwyr yn unig yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn dilyn ceisiadau gan fusnesau lleol a sefydliadau eraill, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gofyn am farn y cyhoedd ar gynnig i ailgyflwyno traffig i Stryd y Frenhines, Dunraven Place a Stryd y Farchnad.

Yn rhan o’r cynnig, byddai parth cyflymder 20mya a dwy groesfan i gerddwyr yn cael eu cyflwyno ochr yn ochr ag oddeutu 18 o leoedd parcio/llwytho. Byddai bolardiau stryd gwyn a chelfi stryd eraill hefyd yn cael eu gosod i wahanu cerddwyr a cherbydau yn ddiogel. Byddai Stryd Adare a Stryd Caroline yn parhau i fod i gerddwyr yn unig.

Gwahoddir trigolion lleol i rannu eu safbwyntiau ar y cynnig trwy fynd i /ymgynghori.aspx  a llenwi arolwg ar-lein cyn y dyddiad cau sef 24 Hydref 2016.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Datblygu Economaidd: “Cafodd strydoedd i gerddwyr yn unig eu cyflwyno yn wreiddiol er mwyn mynd i’r afael â nifer o broblemau yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ac i helpu i greu amgylchedd siopa mwy diogel a dymunol.

“Ond yn sgil materion fel poblogrwydd cynyddol y rhyngrwyd a’r dirwasgiad parhaus, mae patrymau siopa yn dra gwahanol erbyn hyn ac rydym yn awyddus i wneud beth bynnag y gallwn i annog cymaint â phosibl o bobl i siopa yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

“Rydym eisiau ymgynghori â phobl leol i gael gwybod eu barn, gan fod elfennau cadarnhaol a negyddol i’r cynnig sy’n golygu bod angen eu hystyried yn ofalus.

“Er enghraifft, byddai ailgyflwyno traffig yn ei gwneud hi’n haws ac yn gyflymach i rai pobl anabl a’r rhai â phroblemau symudedd i gyrraedd y siopau y maen nhw’n dymuno mynd iddynt, ac mae llawer o fasnachwyr canol y dref, asiantaethau tai a datblygwyr yn credu y byddai’n cynyddu nifer yr ymwelwyr.

“Ar yr ochr negyddol, gallai fod mwy o risg i ddiogelwch cerddwyr. Ers i’r ffyrdd hyn gael eu hagor i gerddwyr yn unig, mae’r damweiniau traffig a adroddwyd wedi gostwng o 13 rhwng 2000 a 2004 i dair rhwng 2004 a 2014.

“Byddai hefyd yn costio mwy na £500,000 i’r cyngor ganiatáu mynediad diogel i gerbydau i’r strydoedd hyn oherwydd y gwaith y byddai angen ei wneud, a dylid ystyried hefyd y broblem o geir yn creu mwy o lygredd aer yng nghanol y dref. Yn ogystal â hyn, byddai tarfu ar fasnach tra bod y gwaith yn cael ei wneud.

“Ni ellir cyfiawnhau’r newidiadau hyn felly, heblaw bod cefnogaeth ddigonol gan fusnesau yng nghanol y dref a chymuned ehangach Pen-y-bont ar Ogwr sy’n defnyddio canol y dref. Mae Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr eisoes wedi addo cefnogi’r gwaith a chyfrannu’n ariannol at y cynllun, ond rwyf yn annog pawb, busnesau, siopwyr, gweithwyr, trigolion, yr hen a’r ifanc, i ddweud eu dweud ac ystyried yr holl ffactorau hyn.”

Os cyflwynir y cynnig, bydd hefyd yn bosibl cynnwys cyfnodau ‘cerddwyr yn unig’ fel na ellir gyrru ar y ffyrdd yn ystod oriau penodol. Mae’r dull gweithredu hwn eisoes wedi’i gyflwyno mewn trefi eraill fel Castell-nedd, Cil-y-coed a Dinbych-y-pysgod.

Caiff trigolion hefyd ddweud eu dweud ar y cynigion yn ymwneud â mynediad i ganol y dref trwy gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb arbennig ar y cyfryngau cymdeithasol. Bydd Cyfarwyddwr Corfforaethol y cyngor dros Gymunedau, Mark Shephard, yn mewngofnodi ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yr awdurdod lleol rhwng 6pm a 7:30pm nos Iau 1 Medi i ateb unrhyw gwestiynau yn ymwneud â’r mynediad i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

I gyflwyno cwestiwn, ewch i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y cyngor yn www.twitter.com/bridgendcbc neu www.facebook.com/bridgendcbc am 6pm nos Iau 1 Medi. Bydd cyfarwyddiadau ar sut i gymryd rhan ar Facebook yn cael eu postio ar gyfrif y cyngor cyn y sesiwn holi ac ateb, a gall defnyddwyr Twitter gyflwyno eu cwestiynau yn gynnar trwy ddefnyddio’r hashnod #BCBCaccess.

Last Updated: 31/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud