Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Canlyniadau TGAU gorau erioed i Ben-y-bont ar Ogwr

26 Awst 2016

Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dathlu ei chanlyniadau TGAU gorau erioed, wrth i lwyddiant yn yr arholiadau wella yn yr ardal am y bumed flwyddyn yn olynol.

Mae canlyniadau cychwynnol yr ysgolion ar gyfer yr holl fyrddau arholi yn dangos bod nifer y disgyblion TGAU sydd wedi ennill o leiaf pum gradd A* - C yn Saesneg (neu Gymraeg iaith gyntaf) a Mathemateg (trothwy lefel dau) wedi cynyddu i 61.1 y cant, sy’n gynnydd o 2.3 y cant o’i gymharu â chanlyniadau y llynedd.

Ar draws y fwrdeistref sirol, mae arwyddion cynnar yn seiliedig ar ganlyniadau CBAC yn unig yn awgrymu bod canran gyffredinol o 98.1 y cant o ddisgyblion wedi ennill graddau A* - G. Mae caran y disgyblion a lwyddodd i ennill graddau rhwng A* - C drwy’r fwrdeistref gyfan wedi codi dau y cant i 67.2 y cant, ac mae ffigur trawiadol, 19.4 y cant, wedi ennill naill ai gradd A* neu A. 

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Dyma ganlyniadau TGAU gorau erioed Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac rwyf ar ben fy nigon ein bod wedi mynd yn groes i’r duedd yng ngweddill y DU drwy gyhoeddi canlyniadau cyffredinol cystal.

“Rwy’n falch iawn o’r llwyddiant parhaus a sicrhawyd gan gymaint o bobl ifanc ac rwy’n gobeithio eu bod wedi cyflawni’r canlyniadau yr oeddent eu heisiau wrth iddynt ystyried dewisiadau o ran addysg uwch, hyfforddiant a chyflogaeth.

“Rwy’n annog unrhyw un nad oedd eu canlyniadau yr hyn yr oeddent yn eu disgwyl i gael gafael ar yr amrywiaeth eang o gyngor a chefnogaeth sydd ar gael i’w helpu i wneud y penderfyniad cywir. Siaradwch â’ch ysgol, Coleg Penybont neu Gyrfa Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

“Rydym wedi clywed straeon niferus o lwyddiannau mawr a hoffwn ddiolch i’r staff addysgu a’r staff cefnogi ym mhob un o’n hysgolion, gan fod eu hymroddiad nhw at ddatblygiad academaidd a chymdeithasol ein pobl ifanc yn rhagorol.”

Meddai Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Meurig Jones: “Rydym yn falch iawn o ganlyniadau TGAU heddiw - y gorau yn hanes yr ysgol! Mae hyn yn destament i waith caled y disgyblion a’r staff a chefnogaeth ddiflino’r rheini dros y bum mlynedd ddiwethaf. Mae’r canlyniadau hyn yn dilyn llwyddiant ein canlyniadau lefel A yr wythnos diwethaf, ac yn argoeli’n dda y bydd y garfan hon yn torri record arall ymhen dwy flynedd! Hoffwn longyfarch pawb ar eu llwyddiant.”

Meddai Pennaeth Pencoed, David George: “Llongyfarchiadau enfawr i ddisgyblion Ysgol Gyfun Pencoed ar eu canlyniadau TGAU gorau erioed, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

“Yn Ysgol Gyfun Pencoed rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn ysgol gynhwysol, sy’n cefnogi disgyblion o bob lefel gallu. Yn un o dair ysgol ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd â chanolfan adnoddau ar gyfer disgyblion ag Anawsterau Dysgu Cymedrol, rydym yn falch iawn o gael cyhoeddi canlyniadau arbennig ar gyfer ein carfan gyntaf o ddisgyblion Blwyddyn 11 sydd ag anawsterau dysgu cymedrol. 

“Hefyd yn 2016, gwelwyd y canlyniadau gorau erioed ar gyfer disgyblion mwy abl, wrth i lawer o ddisgyblion lwyddo i ennill pum gradd TGAU A* - A. Cafwyd llwyddiannau unigol anhygoel hefyd, gan gynnwys 19 o fyfyrwyr a lwyddodd i ennill o leiaf pum gradd A*/A. Llongyfarchiadau i bob un o’n disgyblion, i rieni, aelodau staff a llywodraethwyr ar gyfres benigamp o ganlyniadau eleni.”

Meddai Pennaeth Ysgol Gyfun Bryntirion, Nick Brain, wrth longyfarch disgyblion: “Mae’n wych cael cyhoeddi canlyniadau trawiadol o’r fath unwaith eto ac rydym yn falch iawn o allu dathlu cyflawniadau pob un o’n disgyblion Blwyddyn 11. Mae’r canlyniadau hyn yn adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad disgyblion, rhieni ac athrawon i gyflawni canlyniadau o’r radd flaenaf. Llongyfarchiadau i bawb a phob lwc ar gyfer y dyfodol.”

Meddai Pennaeth hapus iawn Ysgol Gyfun Cynffig, Hannah Castle: “Mae tair blynedd yn olynol o welliant yn ein perfformiad wedi sicrhau’r dyfodol disgleiriaf ar gyfer ein disgyblion. Unwaith eto, mae disgyblion ac aelodau staff Cynffig wedi rhagori ar ddisgwyliadau.”

Nododd Pennaeth Brynteg, David Jenkins: “Rydym yn hapus dros ben â chanlyniadau TGAU eleni. Maent yn cadarnhau tuedd o welliant o fewn yr ysgol ac rydym yn llongyfarch pob un o’n disgyblion a’n haelodau staff ar y canlyniadau. Mae eu gwaith caled wedi talu ar ei ganfed unwaith eto. Llwyddodd dau fyfyriwr ar hugain i ennill naw neu fwy o raddau A*/A.”

Mae’n bwysig nodi bod rhywfaint o ystadegau’r fwrdeistref gyfan yn seiliedig ar ganlyniadau TGAU CBAC yn unig ac felly dylid cofio y gallai hynny effeithio ar yr ystadegau, gan y bydd rhai ysgolion wedi cofrestru cyfrannau amrywiol, ond sylweddol o bosibl, o ddisgyblion ar gyfer arholiadau TGAU gyda byrddau arholi eraill.

Last Updated: 26/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud