Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Seithfed Baner Werdd i Amlosgfa Llangrallo

19 Awst 2016

Dyfarnwyd gwobr amgylcheddol mawr ei bri i Amlosgfa Llangrallo am y seithfed flwyddyn yn olynol.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi cyflwyno gwobr y Faner Werdd i’r cyfleuster a redir gan y cyngor, sef dyfarniad sy’n cydnabod ac yn gwobrwyo’r parciau a’r mannau gwyrdd gorau yng Nghymru ac yn Lloegr.

Mae’r amlosgfa, sydd wedi’i chynllunio i gynnig amgylchedd tawel a sensitif, yn gwasanaethu ardal ddaearyddol fawr sy’n ymestyn y tu hwnt i ffiniau’r fwrdeistref sirol.

Mae galarwyr ac ymwelwyr yn aml yn gwneud sylwadau am y cysur y maent yn ei gael yno, ac roedd llyfr o 2006 a oedd yn edrych ar 251 o amlosgfeydd ledled Prydain, yn dweud y gellid dadlau mai Amlosgfa Llangrallo yw’r un mwyaf eithriadol.

Meddai’r cynghorydd Ceri Reeves, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Amlosgfa Llangrallo oedd y lle cyntaf yn y fwrdeistref sirol i dderbyn Baner Werdd o’r fath. Mae’r wobr yn nodi ymroddiad aelodau’r staff tuag at gynnal man gwyrdd o’r radd flaenaf a darparu amgylchedd tawel i alarwyr ac ymwelwyr sy’n ystyriol o anghenion y rhai sydd mewn profedigaeth. 

“Mae aelodau’r staff yn gweithio’n galed iawn i gyflawni a chynnal yr amlosgfa a’i gerddi. Mae’r Faner Werdd yn gwbl haeddiannol, a hoffwn longyfarch bawb yn Amlosgfa Llangrallo ar eu llwyddiant.”

Dyfernir Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan Cadwch Gymru’n Daclus gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Mae’r rhai sy’n dyfarnu o dan y cynllun yn arbenigwyr ar fannau gwyrdd, sy’n gwirfoddoli eu hamser i ymweld â safleoedd sy’n ymgeisio ac yn eu hasesu yn erbyn wyth maen prawf llym, gan gynnwys safonau garddwriaethol, glendid, cynaliadwyedd a chynnwys y gymuned. 

Enillydd lleol arall eleni oedd Parc Gwledig Bryngarw, sydd â dau reswm dros ddathlu gan fod 2016 yn nodi ei ben-blwydd yn 30 oed. Agorwyd Bryngarw yn swyddogol fel parc gwledig yn 1986, yn dilyn pum mlynedd o waith adfer gan Gyngor Bwrdeistref Ogwr, ynghyd â Gwasanaethau Manpower, i osod llwybrau cerdded, pontydd, pyllau, maes parcio a gerddi ffurfiol, ac agor y cefn gwlad prydferth hwn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi parhau i ddatblygu’r parc, sydd wedi bod yn rhan allweddol o warchod bioamrywiaeth yn y fwrdeistref sirol ac sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at les corfforol, meddyliol a chymdeithasol y gymuned leol.

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n rhedeg Bryngarw erbyn hyn, ac mae’r parc wedi gallu dangos i Cadwch Gymru’n Daclus, er mwyn ennill statws y Faner Werdd, ei fod yn bodloni’r safonau gorau o ran cadwraeth amgylcheddol a threftadaeth, ei fod yn cael ei gynnal a’i gadw’n dda, a’i fod yn darparu cyfleusterau rhagorol a phrofiad diogel ar gyfer y 200,000 o ymwelwyr sy’n dod yno bob blwyddyn.

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Awen: “Mae hyn yn llwyddiant anhygoel i Fryngarw, sydd yn cadarnhau ei fod yn un o’r parciau gwledig gorau yn y DU. Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn ymrwymedig i wneud bywydau pobl yn fwy diogel drwy ddarparu gweithgareddau a chyfleoedd o’r safon uchaf. Mae’r ffaith bod Bryngarw wedi ennill statws y Faner Werdd, yn ystod ei flwyddyn gyntaf o weithredu, yn glod i bawb sy’n ei gefnogi ac sy’n helpu i sicrhau ei fod yn cynnig profiad bywiog, glân a hygyrch i bawb.”

Enillwyr lleol eraill gwobr y Faner Werdd eleni yw Marina Porthcawl, Llynnoedd Wilderness ym Mhorthcawl, a Pharc Lles Maesteg, yn ogystal ag enillwyr y wobr gymunedol, Gardd Farchnad Caerau, Cymdeithas Rhandiroedd Wilderness a’r prosiect ‘Ein Gardd’ yn Evanstown.

Gellir dod o hyd i restr lawn o enillwyr y gwobrau drwy Gymru ar www.keepwalestidy.org/greenflag.

 

Last Updated: 19/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud