Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyngor yn cadarnhau ei gefnogaeth i ailsefydlu ffoaduriaid o Syria

19 Awst 2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y bydd yn cymryd rhan yn rhaglen Llywodraeth y DU i ailsefydlu ffoaduriaid o Syria, ac y bydd yn helpu i ddarparu llety diogel a saff i deuluoedd sy’n ffoi rhag y gwrthdaro.

Dros gyfnod o bum mlynedd, gellid croesawu rhwng 10 a 12 teulu i’r fwrdeistref sirol a rhoi’r cymorth sydd ei angen arnynt i ymgartrefu mewn cymunedau lleol ac ailadeiladu eu bywydau.

Darperir llety addas iddynt yn y sector rhentu preifat, felly ni fydd unrhyw un sydd eisoes ar restr aros am dŷ yn colli cyfle neu’n gorfod ildio ei le.

Mae’r rhaglen ailsefydlu yn blaenoriaethu cymorth i bobl sydd wedi dioddef artaith a thrais, menywod a phlant sydd mewn perygl a’r rhai y mae angen gofal meddygol arnynt.

Caniateir i ffoaduriaid o Syria sy’n ailsefydlu yn y DU ddod â’u teulu agos gyda nhw hefyd ac maen nhw’n destun gweithdrefnau fetio llym y Swyddfa Gartref.

Meddai’r Cynghorydd Hailey Townsend, Aelod Cabinet y Cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol Plant a Chydraddoldeb: “Mae’r rhain yn amlwg yn bobl hynod agored i niwed sy’n ffoi o ardal ryfel, ac rydym ni wedi bod yn gweithio’n agos iawn â’n partneriaid i ystyried yr holl agweddau ar sut y gallwn gefnogi eu hanghenion cymhleth orau.

“Bydd y rhai sy’n cael eu derbyn ar y rhaglen ailsefydlu yn cael statws ffoadur, sy’n golygu y byddant yn cael byw, gweithio a chyfrannu at fywyd yn y wlad hon.

“Er mwyn sicrhau na fydd hyn yn effeithio ar amseroedd aros Cofrestr Tai Cyffredin Pen-y-bont ar Ogwr, rydym yn gweithio gyda chymdeithasau tai i ddarparu cartrefi yn y sector rhentu preifat ar gyfer y ffoaduriaid, ac mae Llywodraeth y DU yn rhoi arian i helpu’r cyngor ac asiantaethau eraill i’w cefnogi am hyd at bum mlynedd.”

Os na fydd yn ddiogel iddynt ddychwelyd adref ar ôl pum mlynedd, byddan nhw’n cael gwneud cais i Lywodraeth y DU i aros yn y DU.

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor Mel Nott OBE: “Rwy’n falch iawn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn chwarae ei ran i helpu ffoaduriaid sydd wedi eu gorfodi i adael popeth sy’n gyfarwydd iddyn nhw ac sydd wedi cymryd camau enbyd i geisio sicrhau diogelwch eu teulu, ac rwyf yn gobeithio y bydd y trigolion yn eu croesawu a’u cefnogi hefyd.”

Last Updated: 19/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud