Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Blwyddyn ragorol o lwyddiant Safon Uwch i fyfyrwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

18 Awst 2016

Mae lefel y canlyniadau Safon Uwch ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi codi ac mae llawer iawn mwy o fyfyrwyr wedi cael y graddau uchaf eleni.

Yn wahanol i’r duedd genedlaethol ledled Cymru, mae 98.3 y cant o fyfyrwyr y fwrdeistref sirol wedi pasio eu cymwysterau Safon Uwch, ac mae 76.6 y cant ohonynt wedi cael graddau A* i C – tri y cant yn uwch na’r llynedd.

Ymhlith y myfyrwyr mwyaf abl a thalentog y bu’r gwelliant mwyaf gan y bu cynnydd o 4.6 o bwyntiau canran yng nghyfran y rhai hynny a gafodd gradd A* i A i 23.8 y cant – sydd i’r gwrthwyneb i’r duedd ledled Cymru. 

Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi perfformio’n well na chyfartaledd Cymru ym mhob un o’r mesuriadau:

  • A* - A (Pen-y-bont ar Ogwr: 23.8 y cant; Cymru: 22.7 y cant),
  • A - C (Pen-y-bont ar Ogwr: 76.6 y cant; Cymru: 73.8 y cant),
  • A - E (Pen-y-bont ar Ogwr: 98.3 y cant; Cymru: 97.3 y cant)

Fel y dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn ystod ei hymweliad ag Ysgol Gyfun Maesteg y bore yma: “Mae’r nifer sy’n cyflawni’r graddau uchaf yn galonogol. Gallwn fod yn falch o berfformiad ein disgyblion mewn Mathemateg a’r cynnydd ym Magloriaeth Cymru.”

Cytunodd Deborah McMillan, Cyfarwyddwr Addysg a Chymorth i Deuluoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae hyn yn arbennig o wir ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, lle mae gwelliannau sylweddol yn y graddau uwch, Mathemateg a Bagloriaeth Cymru yn amlwg eleni. Mae ein pwyslais ar les disgyblion a’n huchelgais ar gyfer ein holl ddysgwyr wedi helpu myfyrwyr i fwynhau llawer iawn o lwyddiant a chael lleoedd ar y cyrsiau prifysgol gorau ledled y DU.”

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Hoffwn longyfarch pob un o’n pobl ifanc ar eu llwyddiant yn yr arholiadau yn 2016. Rwy’n falch iawn o weld cymaint ohonynt yn cyrraedd y graddau A*-A uchaf. Mae hyn yn adlewyrchu’r gwaith caled a’r cymorth a ddarperir ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi galluogi ein hysgolion lleol i wella safonau ar y lefel uchaf o’i gymharu â darlun sefydlog yng Nghymru yn gyffredinol.”

Mae ysgolion ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn adrodd gwelliannau sylweddol yng nghyfran y myfyrwyr sy’n cyflawni A* - A, a chofnododd Ysgol yr Archesgob McGrath ffigur o 31.7 y cant, sy’n rhagorol.

Yn Ysgol Brynteg ym Mhen-y-bont ar Ogwr, cyflawnodd 84 o’r myfyrwyr radd A* neu A, ac meddai’r Pennaeth David Jenkins: “Rydym wrth ein bodd â chanlyniadau eleni sy’n adlewyrchu gwaith caled myfyrwyr a staff Ysgol Brynteg. Gan barhau â’r traddodiad o ragoriaeth Brynteg, mae’r mwyafrif helaeth o’n myfyrwyr bellach yn edrych ymlaen at fynd i’w dewis cyntaf o brifysgol.”

Mae Ysgol Gyfun Bryntirion hefyd yn mwynhau set ragorol o ganlyniadau Safon Uwch, ac mae mwy o fyfyrwyr nag erioed o’r blaen yn mynd ymlaen i brifysgol.

Mae staff a myfyrwyr Ysgol Gyfun Cynffig wrth eu bodd i weld eu hymdrechion yn sicrhau cynnydd o 14.9 y cant mewn graddau A* - C. Meddai’r Pennaeth Hannah Castle: “Rydym ar ben ein digon ac yn falch o weld ein disgyblion Safon Uwch yn cyflawni 99 y cant o raddau A* i E eleni. Mae ein canlyniadau yn gwella a hynny’n adlewyrchu ysgol sy’n blaenoriaethu sicrhau gwaith partneriaeth cryf. Mae hi wedi bod yn fraint i weithio gyda’n disgyblion Safon Uwch a’u teuluoedd.”

Meddai Pennaeth Coleg Cymunedol y Dderwen, Nick Brain: “Rydym yn falch iawn o gyflawniadau ein myfyrwyr. Maent wedi gweithio’n hynod o galed a gallant edrych ymlaen bellach at ddyfodol disglair yn y gyrfaoedd y byddant yn eu dewis.”

Mae Ysgol Gyfun Maesteg wedi cofnodi un o’u perfformiadau gorau erioed ar Safon Uwch. Cyflawnwyd cyfradd basio A* - E gyffredinol o 97 y cant, a chafodd 87 y cant o’u disgyblion raddau A* - C. Roedd digon o ddathliadau yn Ysgol Gyfun Pencoed hefyd, lle y cyflawnodd bron pob un o’r myfyrwyr a wnaeth gais am leoedd Addysg Uwch y graddau angenrheidiol.

Yn Ysgol Gyfun Porthcawl, dywedodd y Pennaeth Andrew Slade, “bydd y gyfres wych hon o ganlyniadau yn sicrhau bod myfyrwyr Porthcawl wedi cael lleoedd yn rhai o’r prifysgolion gorau yn y wlad. Rydym yn falch o ddweud bod 23 y cant wedi sicrhau lleoedd mewn prifysgolion Grŵp Russell, sy’n llawer uwch na chyfartaledd y DU.”

Cafodd Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd ei hail set o ganlyniadau Safon Uwch, wrth i 18 y cant o’r myfyrwyr gael o leiaf tair gradd A* neu A. Meddai’r Pennaeth Meurig Jones: “Rydym yn hynod o falch o’n canlyniadau eleni ac yn estyn ein dymuniadau gorau i’n myfyrwyr wrth iddynt symud ymlaen i astudiaethau pellach, cyflogaeth neu hyfforddiant sy’n seiliedig ar waith.”

Last Updated: 19/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud