Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Girls Network workshop

CGI yn helpu merched lleol i ysbrydoli gweddill y genedl

17 Awst 2016

Gyda chefnogaeth gan gwmni gwasanaethau TG, CGI, mae ymgyrch i wella iechyd a lles ymhlith merched ifanc ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach yn annog gweddill Cymru i wneud yr un fath.

Mae’r Rhwydwaith Merched, a sefydlwyd gan Adran Pobl Ifanc Egnïol (AYPD) Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn cynnwys disgyblion ysgolion uwchradd sydd eisiau cynyddu nifer y merched sy’n cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol yn rheolaidd.

Yn ogystal â hyn, mae’r rhaglen yn gweithio gyda merched ar faterion megis hunan-barch a hunanhyder, ac yn darparu hyfforddiant, sgiliau a phrofiad sy’n eu paratoi ar gyfer gadael yr ysgol a chwilio am gyflogaeth.

Ar ôl sicrhau cymorth a chyllid gan CGI, cynhaliodd y Rhwydwaith Merched ddigwyddiad yn ddiweddar i ddangos sut y mae’n parhau i roi hwb i weithgarwch corfforol a chwaraeon ymhlith merched ifanc. Nod y digwyddiad oedd rhannu arferion gorau ac annog partneriaid ym mhob cwr o Gymru i wneud yr un fath yn eu sefydliadau.

Meddai Is-lywydd Marchnata a Chyfathrebu y DU CGI, Janine Bailey, a siaradodd yn y digwyddiad: “Roedd hi’n bleser gan CGI gefnogi’r Rhwydwaith Merched i allu cynnal digwyddiad a fydd yn rhoi’r gallu i sefydliadau partner gynyddu iechyd a lles yn eu hardaloedd eu hunain.

“Mae’r prosiect yn taro tant â’n hymrwymiad ni i wella iechyd a lles ein gweithwyr, ac i wella cydraddoldeb rhywiol ar bob lefel. Rydym wrth ein boddau i allu ymuno â’r digwyddiad i glywed am lwyddiannau’r rhaglen, ac edrychwn ymlaen at weld menywod ifanc yn gadael yr ysgol â sgiliau gwell yn sgil y gwaith sy’n cael ei wneud.”

Meddai’r Cynghorydd Hailey Townsend, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol Plant a Chydraddoldeb yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’r bartneriaeth a ffurfiwyd â CGI yn golygu y gall y merched ifanc sy’n rhan o’r Rhwydwaith roi eu syniadau ar waith.

“Roedd y merched yn awyddus i rannu eu profiadau ac maen nhw wedi dangos sgiliau arwain gwych trwy gyflwyno gweithdai yn y digwyddiad, gan wneud y staff sydd wedi gweithio gyda nhw yn falch iawn ohonynt.”

CGI yw partner swyddogol Tîm Cymru o ran Integreiddio Systemau, BPS a Chyflenwi TG drwy Gontract Allanol ar gyfer Gemau’r Gymanwlad yn 2018 ar y Traeth Aur, Awstralia.  Mae’r nawdd hwn yn estyniad o’r gefnogaeth a’r ymroddiad a ddarperir gan CGI wrth annog talent chwaraeon ar bob lefel.

I ddysgu mwy am y Rhwydwaith Merched, cysylltwch ag AYPD y cyngor ar 01656 815223 neu anfonwch e-bost at aypd@bridgend.gov.uk

Last Updated: 23/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud