Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Discovery days

Parc Bryngarw yn helpu plant i ddarganfod chwarae ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol

09 Awst 2016

Mae grŵp o blant a phobl ifanc ag anableddau o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dathlu Diwrnod Chwarae Cenedlaethol trwy ymweld â Pharc Gwledig Bryngarw, lle mae gwelliannau diweddar wedi gwneud y parc yn fwy hygyrch.

Cynhaliodd staff o raglen ‘Diwrnodau Darganfod’ Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n darparu cyfleoedd chwarae a chymdeithasu, weithgareddau chwarae a barbeciw i’r plant, a gafodd hwyl a sbri wrth ddefnyddio cyfleusterau chwarae cynhwysol newydd y parc.

Yn y man chwarae, mae lle i gadeiriau olwyn ar y cylchdro hygyrch newydd, ac mae’n cynnig man i blant anabl a phlant nad ydynt yn anabl chwarae gyda’i gilydd.

Mae gwelliannau eraill i hygyrchedd yn cynnwys llwybr newydd o’r prif faes parcio i’w gwneud yn haws i bobl ag anableddau ddefnyddio cyfleusterau’r parc, lleoedd parcio hygyrch newydd yn y prif faes parcio a ramp a llwybr tarmac newydd yn arwain i’r lle chwarae.

Roedd gwaith arall, a ariannwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, yn cynnwys gosod rhagor o feinciau ar hyd y llwybr fel mannau gorffwys.

Ym mis Hydref 2015, dechreuodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bartneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen i redeg amrywiaeth o wasanaethau diwylliannol a lleoliadau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys Parc Gwledig Bryngarw.

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn bwriadu parhau i gynnal gwelliannau ym Mharc Gwledig Bryngarw i wneud ei gyfleusterau yn fwy addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

Mae darparu mannau awyr agored a chyfleoedd chwarae hygyrch yn flaenoriaeth uchel i’r cyngor, a Chymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i osod dyletswydd ar bob awdurdod lleol i ddarparu cyfleoedd chwarae digonol.

Meddai’r Cynghorydd Hailey Townsend, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol Plant a Chydraddoldeb yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydym wrth ein boddau bod y gwelliannau a wnaed yn golygu bod Parc Gwledig Bryngarw yn fwy hygyrch i bobl anabl ac yn darparu mwy o gyfleoedd chwarae cynhwysol i blant anabl gael chwarae gyda’u ffrindiau a’u brodyr a chwiorydd.

“Rydym yn cydnabod manteision chwarae o ran gallu helpu plant a phobl ifanc i fyw bywydau iach ac egnïol, ac rydym ar hyn o bryd yn cefnogi rhaglen gyffrous o weithgareddau gwyliau’r haf i blant a phobl ifanc ledled y fwrdeistref sirol mewn partneriaeth â Chynghorau Tref a Chymuned.

“Yn ogystal â’r rhaglenni gwyliau, rydym yn awyddus i hyrwyddo lleoedd chwarae a mannau agored yn rhan o’r cynllun chwarae lleol, a Pharc Gwledig Bryngarw yw’r partner cyntaf yn y fenter hon i sefydlu ‘man blaenoriaeth chwarae’ i hyrwyddo lleoedd chwarae o ansawdd da.

“Rydym yn gobeithio y bydd partneriaid eraill yn dilyn yr esiampl hon ac yn gweithio gyda ni i wneud chwarae yn flaenoriaeth ym mhob un o’n cymunedau.”

Meddai Prif Weithredwr Awen, Richard Hughes: “Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod Parc Gwledig Bryngarw mor hygyrch â phosibl i’n 200,000 o ymwelwyr sy’n dod bob blwyddyn.

“Mae ein grŵp o wirfoddolwyr ym Mryngarw wedi cael grant yn ddiweddar trwy gynllun Bags of Help Tesco i wella mynediad i’r Ardd Goetir a’r berllan, a fydd yn agor y rhannau hyn o’r parc i ymwelwyr â phroblemau symudedd. Bydd y gwaith hwn yn dechrau yn ddiweddarach yn yr haf.”

I gael gwybod rhagor am ddigwyddiadau a phethau i’w gwneud yn Nhŷ a Pharc Gwledig Bryngarw a’r cyffiniau, ewch i www.bryngarwhouse.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd chwarae a phethau i’w gwneud yn eich ardal leol chi cysylltwch â Thîm Datblygu Chwarae y Cyngor ar 01656 642725.

 

 

 

 

Last Updated: 18/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud