Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Masnachwyr yn pleidleisio o blaid sefydlu Ardal Gwella Busnes yng nghanol y dref

Mae masnachwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi pleidleisio o blaid sefydlu Ardal Gwella Busnes (BID).

Mae Ardaloedd Gwella Busnes (BID) yn ardaloedd diffiniedig, a gall siopau a masnachwyr o fewn yr ardaloedd hyn godi arian i’w wario ar brosiectau neu welliannau a fydd, yn eu barn nhw, o fudd i fasnach leol.  

Mae cytundeb sylfaenol yn sicrhau na ellir gwario arian y cronfeydd ond ar brosiectau sy’n ychwanegol at y rhai hynny a weithredir gan y cyngor lleol yn barod, a dim ond er mwyn gwella ardal y BID y caniateir defnyddio’r arian.

Er mwyn bod yn llwyddiannus, roedd yn rhaid i’r pleidleisiau ‘ie’ gyfrif am fwy na 50 y cant o gyfanswm gwerth ardrethol yr holl bleidleisiau. Dyma ganlyniadau’r bleidlais:

Cyfanswm nifer y pleidleisiau, heb gynnwys unrhyw un a gafodd ei gwrthod: 

 128

Gwerth ardrethol cyfunol bob hereditament y pleidleisiodd person a fu’n bwrw pleidlais mewn cysylltiad ag ef:

 4,586,700

Cyfanswm nifer y pleidleisiau o blaid sefydlu Ardal Gwella Busnes Pen-y-bont ar Ogwr:

 84

Gwerth ardrethol cyfunol bob hereditament y pleidleisiodd person a fu’n bwrw pleidlais o blaid sefydlu Ardal Gwella Busnes Pen-y-bont ar Ogwr mewn cysylltiad ag ef:

 3,094,200

Roedd y ganran a bleidleisio yn 36.78 y cant ac ni wrthodwyd yr un bleidlais.

Yn dilyn y bleidlais, bydd grŵp llywio’r prosiect, CF31, yn gweithredu fel cwmni dielw a arweinir gan fasnachwyr.

Bydd bwrdd yn cael ei sefydlu a fydd yn cynnwys cynrychiolwyr o bedwar busnes mawr, pedwar busnes bach, un tirfeddiannwr, un cyfrannwr gwirfoddol, un aelod cymunedol neu breswyl ac un aelod yn cynrychioli corff statudol megis yr heddlu neu’r cyngor bwrdeistref sirol.

Bydd cronfa’r BID yn cael ei defnyddio i ddatblygu pedair thema benodol a nodwyd gan y masnachwyr eu hunain:

  • Gwella mynediad at ganol y dref a pharcio.
  • Gwella marchnata ar gyfer ymwelwyr a busnesau newydd posibl. 
  • Datblygu amgylchedd mwy diogel a chroesawgar yng nghanol y dref.
  • Helpu busnesau i lwyddo.

Ar ôl llunio’r maniffesto ac addewidion y prosiect, bydd masnachwyr hefyd yn rheoli’r gronfa drwy grŵp CF31 a byddant yn penderfynu sut y dylid gwario’r arian.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Datblygu Economaidd:: “Dyluniwyd y cynnig ar gyfer BID dan arweiniad masnachwyr gan grŵp CF31 i roi llais i fusnesau lleol yn y drafodaeth ynglŷn â’u cyfraniad uniongyrchol at y gwaith o ddatblygu canol y dref yn y dyfodol.

“Rydym ni’n edrych ymlaen at gydweithio â CF31 a masnachwyr, ac rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i’r gwaith o adfywio canol y dref.

“Mae’r cyngor yn parhau i fod yn ymrwymedig i’r gwaith o adfywio canol y dref, a bydd yn parhau i archwilio’r cyfleoedd ar gyfer cyllid grant a buddsoddiad a fydd yn helpu i sicrhau buddion i bobl sy’n byw, gweithio, siopa ac ymweld â chanol y dref.”

Last Updated: 05/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud