Bridgend County Borough Council,Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

Tel: 01656 643643
Text Relay:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Opening times
Monday - Thursday 8.30am - 5.00pm
Friday 8.30am - 4.30pm

How to find us

CRONFA GWEITHREDU CYMUNEDOL

Cronfa Gweithredu Cymunedol 2017-2018

Yn 2017-18 mae pob un o'r 54 o aelodau etholedig wedi cael dyraniad o £5,000 i'w wario yn eu ward ar fentrau y penderfynir arnynt yn lleol.  Bwriedir yr arian er budd y gymuned, yn amodol ar gydymffurfio â gofynion y cynllun. Bydd gan gynghorwyr ddisgresiwn rhesymol o ran sut maent yn gwario eu dyraniad, cyhyd â'u bod yn gyfreithlon i'r Cyngor, yn rhesymegol, wedi'u cofnodi'n briodol ac nad ydynt yn groes i bolisi'r cyngor.

Y gobaith yw y bydd y fenter hon yn ehangu'r effaith y gall cyllid y cyngor ei chael ar gymunedau unigol a darparu ffynhonnell gyllid y gall Cynghorwyr ei defnyddio er budd uniongyrchol eu ward.

Enghreifftiau o fentrau y gellir defnyddio'r gronfa ar eu cyfer:

Gwneud gwelliannau bach i asedau cymunedol fel paentio ystafell gymunedol, prynu offer ar gyfer neuadd bentref neu brynu planwyr er mwyn gwella golygfa'r stryd.

 • Gwelliannau i ganolfan gymunedol neu neuadd bentref.
 • Sefydlu a chyhoeddi cylchlythyr cymunedol newydd.
 • Cynllunio a chyhoeddi teithiau cerdded pentref.
 • Prynu offer chwarae ac ymarfer corff at ddefnydd y gymuned.
 • Digwyddiadau cyhoeddus, gwyliau ac arddangosfeydd.
 • Sefydlu gweithgaredd cymunedol newydd fel clwb garddi neu grŵp trigolion.

Enghreifftiau o fentrau na ellir defnyddio'r gronfa ar eu cyfer:

 • Gwariant rheolaidd ac yn enwedig nid ar gyfer unrhyw beth a allai greu ymrwymiad ariannol parhaus.
 • Dillad/Gwisgoedd at ddefnydd unigolyn yn unig.
 • Gweithgareddau, lobïo neu ymgyrchu gwleidyddol.
 • Cyflogaeth uniongyrchol staff, neu ar gyfer rhent neu gostau rhedeg cyffredinol sefydliad.
 • Rhoddion elusennol cyffredinol lle nad oes unrhyw fuddion penodol y gellir eu nodi i'r ward benodol.
 • Rhoddion neu letygarwch (arlwyo a lluniaeth).

Sut i wneud cais am gyllid

Mae angen i geisiadau cyllido o'r cynllun gael eu gwneud drwy lenwi ffurflen Cronfa Gweithredu Cymunedol y Cynghorydd a'i chyflwyno i'ch Cynghorydd lleol:

 

Last Updated: 18/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud